?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> 反应釜密?/title> <meta name="description" content="我们是密,密封Ӟ密封件材料,密封垫片Q密盘根,密封件性能Q密g工具Q密g原料Q密g零gQ密g出口垫片Q垫片品有Q缠l垫?金属包覆垫片,四氟夹包垫片QPTFE垫片QLU垫片,金属接口垫片,高强矛_垫片,金属垫片Q形垫? 填料盘根产品有: 盘根Q石墨盘根,四氟盘根Q苎ȝ根,芳纶盘根Q石盘根,ȝ盘根QPTFE盘根{。专业流体密g刉商和出口商? /> <meta name="keywords" content="密封Ӟ盘根Q垫? /> <style type="text/css"> <!-- .STYLE2 { color: #666666; font-weight: bold; } .STYLE3 {font-size: 14px} --> </style> </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?e9272f48b46274930902738b31ad5b5b"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <LINK rel=stylesheet type=text/css href="mifeng/css.css"> <div align="center"> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=155><img src="mifeng/logo.gif" alt="中d密封垫片" width="155" height="71" border="0"></TD> <TD width="566" align="left" style="LINE-HEIGHT: 25px; PADDING-LEFT: 180px; PADDING-TOP: 5px" ><font color="#000000">中d密封 专业体密封件制造商Q?BR>             我们的优势不仅仅是质量,q有我们的h?/font></TD> <TD width=177 valign="bottom"><table width="162" height="59" align="right"> <tr> <td colspan="4" align="right"><img src="mifeng/weibo.gif" width="9" height="9"> <a ><span class="STYLE2">客户服务</span>   </a></td> </tr> <tr> <td width="20"><img src="mifeng/huai.jpg" width="18" height="15"></td> <td width="58"><a target="_blank">怀忉|?/a></td> <td width="6">|</td> <td width="69"><a href="English/index.htm" target="_blank"><font color="#CC0000">ENGLISH</font></a></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><span class="STYLE3"></span> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=895> <TBODY> <TR> <TD width=5 height="42" valign="top"><img src="mifeng/menu01.jpg" width="5" height="42"></TD> <TD width=771 align="left" background=mifeng/menu-bg.jpg><TABLE class=menu border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=736> <TBODY> <TR> <TD width="85" height="42" align="center"><a href="index.htm" target="_blank">|站首页</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封公司? href="about-us.htm" target="_blank">公司?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封荣誉" href="rongyu.htm" target="_blank">荣誉资质</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="垫片讑֤展示" href="shebei.htm" target="_blank">工艺讑֤</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封产品展示" href="dianpian-banjinshu-01.html" target="_blank">产品展示</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封行业讯息" href="xinwen.html" target="_blank">行业资讯</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a title="密封最新技? href="mifeng-jian.htm" target="_blank">技术资?/a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width="80"><a href="contact-with-us.htm" target="_blank">联系我们</a></TD> <TD width=2><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> <TD width=80><a title="密封交流" target="_blank">在线交流</a></TD> <TD width=2 align="left"><IMG src="mifeng/menu02.jpg" width=2 height=42></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> <TD width=120 height="42" background="mifeng/bj3.jpg"><a href="jingxiaoshang.htm" target="_blank" onMouseOver="MM_swapImage('bj3.jpg',1)" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"><img src="mifeng/bj3.jpg" alt="密封l销? name="Image97" width="120" height="42" border="0" id="Image97"></a></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD> </TR> <TR> <TD colspan="3"><img src="mifeng/bj2.jpg" width="895" height="22"></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="895" height="230"> <param name="movie" value="mifeng/P1.swf"> <param name="quality" value="High"> <embed src="mifeng/P1.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="895" height="230" quality="High"></embed> </object> <table width="895"> <tr> <td width="246" height="1016" valign="top"> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=256 id="table3"> <TBODY> <TR> <TD height=26 align="left" background=mifeng/xinxi.gif><font face="宋体">  <strong>密封技术资?/strong></font></TD> </TR> <TR> <TD class=lr height=178 vAlign=top align=middle> <table width="249" height="851"> <tr> <td width="17" height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td width="220" height="22" align="left"><a href="mifeng-jian.htm" target="_blank">密封件订购须?/a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-cailiao.htm" target="_blank">密封仉用参?/a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-dianpian.htm" target="_blank">密封垫片的选型</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-anzhuang.htm" target="_blank">垫片的安?/a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-pangen.htm" target="_blank">密封盘根Q填料)安装指南</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-tianliao.htm" target="_blank">密封填料安装中容易出现的问题</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-pangen-01.htm" target="_blank">填料函盘Ҏ作参?/a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-pangen-02.htm" target="_blank">盘根基础认识</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-shimo.htm" target="_blank">膨胀矛_材料的主要性能</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-01.htm" target="_blank">影响垫片及填料密的七大因素</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-chanraodian-01.htm" target="_blank">~绕式垫片生产新技术与装备<一></a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-chanraodian-02.htm" target="_blank">~绕式垫片生产新技术与装备<?gt;</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-chanraodian-03.htm" target="_blank">~绕式垫片生产新技术与装备<?gt;</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-falan.htm" target="_blank">法兰的类型介l?/a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-falan-02.htm" target="_blank">常用国际法兰标准的几个体系</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-migong.htm" target="_blank">密封知识之迷宫密?/a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-falan-01.htm" target="_blank">法兰密封及泄漏密处理方?/a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-xiangjiao-01.htm" target="_blank">常用胶的品U、特性和用? </a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-xiangjiao.htm" target="_blank">关于胶密封材料的几个问{?/a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-02.htm" target="_blank">密封学科介绍</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-xuanzhe.htm" target="_blank">密封件的U学选择方式</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-dianpian-02.htm" target="_blank">法兰密封垫片在燃气系l的选用</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-yuanjian.htm" target="_blank">密封装置的种cd材料性能</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-famen.htm" target="_blank">密球阀工作原理</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-fanyingfu.htm" target="_blank">反应釜常见缺陷及l护</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-jixie.htm" target="_blank">机械密封的维修误?/a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-jixie-01.htm" target="_blank">介质影响机械密封的选用(一)</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-jixie-02.htm" target="_blank">介质影响机械密封的选用(?</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-dianpian-01.htm" target="_blank">簧垫片</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-ruantianliao.htm" target="_blank">软密填?/a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-famen-01.htm" target="_blank">各类阀门的作用和用安装方? </a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-xiangjiao-02.htm" target="_blank">三元乙丙(EPDM)胶密封垫的性能优势</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"><img src="mifeng/chanpin2.gif" width="5" height="5"></td> <td height="22" align="left"><a href="mifeng-shuibeng.htm" target="_blank">水܇l合软填料的密封试验</a></td> </tr> <tr> <td height="22" align="center"> </td> <td height="22" align="left"></td> </tr> <tr> <td height="31" colspan="2" align="center"><span class="STYLE2">本栏??<a href="mifeng-jian.htm" target="_blank"><font color="#990000">[1]</font></a> <a href="mifeng-33.htm" target="_blank">[2]</a> <a href="mifeng-66.htm" target="_blank">[3]</a> <a href="mifeng-99.htm" target="_blank">[4]</a> q回<a href="mifeng-jian.htm" target="_blank"> 首页</a></span></td> </tr> </table></TD> </TR> <TR> <TD><IMG src="mifeng/left02.jpg" width=256 height=5></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></td> <td width="637" valign="top"> <TABLE width=635 height="977"> <TBODY> <TR> <TD width="627" height="24" colspan="2" align="left" background="mifeng/r01.gif"><font color="#000000"> <b>当前位置Q?/b></font><a href="mifeng-jian.htm">密封技术资?/a> </TD> </TR> <TR align="center"> <TD height=70 colspan="2"><strong><font size="5" color="#000000">水܇l合软填料的密封试验</font></strong> <hr width="530" size="0" /> </TD> </TR> <TR align="center"> <TD height=22 colspan="2"> <a >http://www.chinaseal.cn/ </a>(2004-9-13 12:24:46)<font color="#990000"><a href="http://www.pussyx888.com/" target="_blank"><font color="#990000"> 中d密封技?/font></a> </font></TD> </TR> <TR> <TD height=2 colspan="2"> </TD> </TR> <TR valign="top"> <TD height=425 align="left" valign="top" style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 19px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-TOP: 0px"> 【关键词】܇阀,密封试验 <p>【论文摘要】水늻合Y填料的密试?/p> <p> <a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">填料密封</a>h填料来源qѝ加工容易、hg廉、密可靠、操作简单等特点Q因此适用范围较广。近几年来随着密封填料的发展,填料密封在材料、结构Ş式以及各U特性方面得C较大的改善,所以在机械行业填料密封得到了更为广泛的应用Q取得了良好的经效益?/p> <p> 1 填料密封的工作机?/p> <p> 在机械行业填料密主要用作动密封。常用作dc压~机、真I܇、搅拌机的{轴密,在填料密的设计选择上,应以机械讑֤的工作条件ؓ主要考虑因素Q填料的选择应考虑具备如下条gQ?/p> <p>Q?Q?有一定的塑性,在压紧力作用下能产生一定的径向力ƈ与紧密u接触?/p> <p>Q?Q?有够的化学E_性,不污染介质,填料不被介质泡胀Q填料中的浸渍剂不被介质溶解Q填料本w不腐蚀密封面?/p> <p>Q?Q?填料自润滑性能良好Q耐磨Q摩擦系数小?/p> <p>Q?Q?轴存在少量偏ULQ填料应有够的动Ҏ?/p> <p>Q?Q?刉简单、填装方?/p> <p> 为此Q需要经常对<a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">填料</a>的压紧程度进行调节,使填料中的润滑剂在运行一D|间而有所失之后Q再挤出一些润滑剂Q同时补偿填料因体积变化所造成的压紧力村ּ。当然这L常挤压填料,最后将使浸渍剂枯竭Q所以定期更换填料是必要的。此外,Zl持液膜和带走摩擦热Q有意让填料处有量泄漏也是必要的?/p> <p> 2 盘根填料在水泵用中存在的问?/p> <p> 水܇的u一般采用a石盘ҎҎ纱盘根。a石盘根具有耐热性、柔软性好、强度高{优点,但它也有致命的缺点:~结后表面粗p、摩擦系数大、有渗漏现象Q另外用久了浸入的润滑剂容易流失。浸ҎUq根在水中长期会变得很,而且׃膨胀pL大,摩擦力较大。在实际生中,l常出现q样的状况:C好的讑֤Q开始运行时轴封状况良好Q但用不了多久,泄漏量便不断增加Q调整压盖和更换填料的工作也逐渐频繁Q运转不C个周期,轴套已损成花瓶状Q严重时q会出现轴套断Qƈ且水环后面更换不到的盘根均已腐烂,无法起到密封作用?/p> <p>ȝ来开Q盘根填料具有如下缺点(1Q盘根填料与轴直接接触,且相对{动,造成轴与轴套的磨损,所以必d期或不定期更换u套。(2Qؓ了盘根与u或u套间产生的摩擦热及时散掉Q盘根密必M持一定量的泄漏,而且不易控制。(3Q盘根与轴或轴套间的摩擦Q造成甉|有效功率降低Q消耗电能,有时甚至辑ֈ5Q-10Q的惊h比例。ȝ来看Q盘根填料具有如下缺点:从填料密的原理来看Q流体在密封腔内可泄漏的通道有三处:其一是流体穿透纤l材料造成泄漏Q其二是从填料与填料׃之间泄漏Q其三是从填料与轴表面之间泄漏。因此防止水泉|漏最为关键的措施是:Q?Q合理选择密封填料Q(2Q设计合理的密封腔体Q调整适当的密压紧力?/p> <p> 3 l合<a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">软填料密?/a>的设?/p> <p> 设计的填料腔l构如图2所C。填料腔体内填充一U优良的密封软材料,它是qU维、高U度矛_、聚四氟乙烯、有机密剂{组成。它耐热Q?8℃-200℃,最大压?.7MpaQ最大线速度8m/sQ耐腐蚀性强Q适用介质PHD?Q?3Q主要适用于水介质。这UY填料状态ؓ胶惔Ӟ摩擦pL低、؜合体之间分子吸引力小。在轴的q{q程中,填料中的U维会缠l在轴上Qƈ随u一赯{动,形成一个“旋转层”,此“旋转层”vC保护轴或轴套的作用,避免了u套磨损,减小了动力消耗;随着“旋转层”直径的逐渐增大Qu对纤l的~绕能力逐步减弱Q没有与轴缠l,q且与填料腔内壁保持相对静止Q在填料腔内形成一个“剪切层”,此时相对旋{q动的摩擦剪切区域就存在于填料中间而不是存在于填料与u之间。另外在注入的填料两端压入聚四氟乙烯~结填料Q利用此~结填料端环؜合Y填料压紧。ؓ了轴在高速{动过E中Q؜合Y填料不被挤压摔出Q特意在填料腔体和压盖处设计加工了螺旋槽Q值得注意的是填料两端的螺旋槽方向应互为相反,q样保证轴旋转时能生混合填料受到向内的܇送作用,有效防止了填料的飞溅?/p> <p>4 水܇试验情况</p> <p> l合填料设计制作完成后,在水泵试验台上进行试验。试验台设计工况如下Q电{?500r/minQ工作压?MPaQ介质ؓ清水Q介质温度常温?/p> <p> 填料装填q程按如下操作步骤进行(1Q清理填料腔Q检查u表面是否有划伤、毛刺等现象Q保证u的粗p度辑ֈ囄要求Ra1.6Q(2Q用癑ֈ表检查u在密部位的径向跛_Q其公差应在0.03mm-0.08mm范围内。(3Q装填时对编l聚四氟乙烯端环最好先取一根与轴同寸的木,编l聚四氟乙烯~绕在木上Q再用刀切断Q切口最好成45º斜面Q用一与填料腔同尺寸的木质两半轴套Q合于u上将~结填料推入腔的深部Qƈ用压盖对木质轴套施加一定压力,使之预压~,注意保持~结填料在腔底部qx。(3Q注入؜合胶泥状填必边注入边用木质轴套压紧Q最后再用编l聚四氟乙烯压在填料腔的外边Q均匀上紧压盖Q同时用手{动主_使装填后的压紧力于抛物U分布,然后压盖稍放松Q填料装填完毕。进行运转试验,刚启动运转时Q泄漏情况以间断滴漏ZQ当泄漏增大Ӟ适当调紧压盖螺栓。若发热q大Q将螺栓放松一下。运行正常后Q泄漏基本停止。试q行60h后,打开填料密封腔观察,~结聚四氟乙烯端环Ş状保持完_混合软填料没有摔出现象,轴上毫无损q象?/p> <p>5 l论</p> <p>Q?Q?l合式Y填料有效提高了܇的机械效率,减少了对轴的损。由于填料压盖处可保持长期不滴漏Q保护环境?/p> <p>Q?Q?l护保养方便Q在泄漏量大Ӟ可进行不停工注入填料Qg长了늚q箋工作旉Q节U了人工和维修的费用。据初步估算节约的能耗每台܇每年节约上万元?/p> <p>Q?Q?l合式Y填料hqK的应用h倹{?br> </p> <br></TD> </TR> <TR> <TD height=49 colspan="2"> <table width="620" height="60" border="0" align="center" cellPadding="0" cellSpacing="0" bgColor="#eeeeee"> <tr> <td height="25" align="left" bgcolor="#CCCCCC" ><font color="#000000"><b>:::: ????:::</b></font></td> </tr> <tr> <td align="left" >本信息未l证实,仅供您参考? 如需转蝲,h明来?<a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">http://www.pussyx888.com</a> <a href="http://www.pussyx888.com" target="_blank">中d密封|?/a> ?a class="linkfont" href="javascript:window.print()">打印</a>】?a onClick="closes.Click();" style="text-decoration: none; color: #060606" href="javascript:window.close()">关闭H口</a>?</td> </tr> </table> </TBODY> </TABLE></td> </tr> </table> <TABLE width=895 height="83" border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=0 class=footer> <TBODY> <TR> <TD width="420" height=7 bgColor=#dfdfdf></TD> <TD width="475" bgColor=#dfdfdf></TD> </TR> <TR> <TD class=footer height=50><img style="PADDING-RIGHT: 20px; FLOAT: left" src="mifeng/logo2.gif" width=155 height=34></TD> <TD align="left" class=footer>CopyrightQ慈溪市中d密封材料有限公司 公司地址Q浙江省慈溪市龙山镇襉K外工业区<br> 电话Q?86-574-63787080Q 63787840 传真Q?86-574-63787241 E-mailQ?a href="mailto:sales@chinaseal.cn">sales@chinaseal.cn</a>Q? <a href="mailto:mgr@chinaseal.cn">mgr@chinaseal.cn</a> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </div> <p align="center"> </p> <a href="http://www.pussyx888.com/">国产精品视频全国免费观看_美国牲交一级特黄大片片_久久五月情香蕉网_国内自产拍自拍a免费毛片</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>